Igazságügyi és Mérnök Szakértői Kft.


Tel.: 06 30 999 1328., 1 256-4887.

Igazságügyi munkabiztonsági szakértői területek.

Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II.27.) IM rendelet (Iszr.) szerint jogosultságunk az alábbi szakterületekre terjed ki:

 • Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Bányászati tevékenységek technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tev. technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem.
 • Művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Világítástechnika.
 • Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága.
 • Beruházás-szervezés a munkavédelem területén.
 • Üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén.

Leggyakrabban előforduló, igazságügyi szakértőt igénylő ügyek:

 • munkabalesetekkel kapcsolatos kártérítési igények, peres ügyek;
 • munkabalesetekkel kapcsolatos büntetőügyek;
 • munkabalesetekkel kapcsolatos OEP megtérítési (eü-költségek, gyógykezelés, táppénz, stb.) határozatok, peres ügyek, stb. 

Mérnök szakértői engedély szakterületei, mérnöki kamarai tagság.

Érvényes mérnökszakértői területek.

Az igazságügyi szakértői területeknél már felsoroltakon túlmenően, további mérnök szakértői területek:

 • Beruházás, beruházás lebonyolítás.
 • Energetikai biztonságtechnika.
 • Daruk, emelőberendezések, emelőszerkezetek.
 • Földmunkagépek.
 • Útépítőgépek.

Mérnöki kamarai tagság:
Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, Nytsz: 01-5260

A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére a munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 57.§-ában rögzítettek figyelembevételével polgári jogi szerződés keretében ellátjuk a munkáltató részére előírt munkabiztonsági szaktevékenységet az alábbi részletezés szerint:

 • Elkészítjük az Mvt. 2.§ (3) bekezdése szerinti, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját tartalmazó munkáltatói szabályozást (pl.: munkavédelmi szabályzat). Az általunk készített szabályozások olyan szempontból egyedülállóak, hogy nemcsak az általános követelmények megvalósításának módját tartalmazzák, hanem valamennyi, a munkáltató által végzett tevékenységre vonatkozó jogszabály és szabvány követelményeit, valamint azt, hogy a munkáltató hierarchiájában mely munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, milyen módon köteles az adott részkövetelmény megvalósítására.
 • A beszerezni kívánt munkaeszközök (gépek, berendezések, stb.) megfelelőségének előzetes értékelése.
 • A beszerzett munkaeszközök, a létesített munkahelyek, létesítmények, technológiák Mvt. 21.§-a szerinti munkavédelmi üzembe helyezése. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 9. és 10.§-a szerinti tájékoztatás megtartása.
 • A veszélyes technológiák, munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata az Mvt. 23.§-a, illetve a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 3.§-a szerint.Villamos biztonságtechnikával kapcsolatos szabványossági felülvizsgálat, szerelői ellenőrzés, mérések elvégzése (pl. érintésvédelmi mérések, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, stb.).
 • A munkahelyi világítás megfelelőségének az érvényben lévő szabványok szerinti mérése és kiértékelése, javaslattétel a szükséges módosításokról.
 • A munkahely klímaviszonyainak mérése, értékelése, javaslattétel a szükséges módosításokról.
 • A munkahelyi zaj és rezgés mérése, értékelése az esetlegesen teendő intézkedések meghatározása.
 • A levegőtisztasági követelmények megvalósulásának értékelése.
 • Technológiai utasítások munkavédelmi fejezetének elkészítése, illetve a korábban készített technológiai utasítások megfelelőségének értékelése.
 • Egyéni védőeszközök biztosítására vonatkozó szabályok meghatározása. A beszerzendő egyéni védőeszközök megfelelőségének előzetes értékelése. A beszerzett egyéni védőeszközökkel kapcsolatban a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 4.§ (6) bekezdése szerinti oktatás és gyakorlati képzés megtartása.
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása, a végrehajtás szakszerűségének ellenőrzése.
 • Munkaszerződés megkötése előtt a munkakör ellátásához szükséges szakképzettség megfelelőségének vizsgálata, a munkaköri leírás munkabiztonsági részének megszerkesztése.
 • Az Mvt. 54.§-a szerinti kockázatértékelés elkészítése.
 • Az Mvt. 55.§-a szerinti munkavédelmi oktatások és visszakérdezés megtartása, a szükséges dokumentumok elkészítése.
 • Munkabalesetek vizsgálata és a szükséges dokumentumok elkészítése az Mvt. 64 – 69.§-ai, valamint a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet szerint.
 • A munkavédelmi érdekképviselet és érdekegyeztetés során a munkáltató részére a szükséges szaktanácsadás biztosítása.
 • A munkavédelmi hatósági ellenőrzés megállapításaival, határozataival kapcsolatos szakvélemény készítése, amennyiben indokolt, a fellebbezés szakszerű megszerkesztése.

Építőipari beruházások megvalósulásával kapcsolatban az Európai Uniós követelményeket is tartalmazó, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM rendelet figyelembevételével:

 • Tervezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása a rendelet 3.§ (1) bekezdése és 7.§-a követelményeinek megfelelően.
 • Kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása a rendelet 3.§ (2) bekezdése és 8.§-a követelményeinek megfelelően.
 • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése a 6.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat által előírt munkáltatói feladatok ellátása.

Amennyiben Önnek olyan problémája van, melyre a felsorolásban nem talált választ, hívjon a megadott telefonszámon és a megoldást megkeressük.